sk
en
ru
fr
2015-06-25       Komoditná burza Bratislava
[ image ]
Bratislava, 25.6.2015 Komoditná burza Bratislava (KBB)sa stala dejiskom úplatkárskej aféry. Predsedu Burzovej komory KBB Ing. Pavla Scholtza sa pokúšali podplatiť. Cieľom bolo zmanipulovať cenu posypovej soli. Bratislavská komoditná burza ponúka bezpečný a hlavne transparentný spôsob obchodovania. Komoditná Burza Bratislava vlani začala obchodovanie v sekcii – Minerály – MonNacl. „V tejto sekcii môžu členovia burzy verejne ponúkať a dopytovať posypovú soľ, pričom kontrakty, ktoré vzniknú sa plnia v termíne podľa mesiacov, na ktorý bol kontrakt uzavretý pri pevne uzatvorenej – kontrahovanej cene,“ vysvetľuje predseda KBB Ing. Pavol Scholtz. Otvorením sekcie „Minerály“ na KBB dostali záujemcovia možnosť nakúpiť posypovú soľ za výhodných finančných podmienok, ako to bolo prostredníctvom verejného obstarávania. Napríklad Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) tak pri kúpe posypovej soli ušetril za minulý rok približne 50% finančných prostriedkov (čo predstavovalo cca 700.000 €). Osoba L.H. ponúkla a dala úplatok Pavlovi Scholtzovi za to, že zmanipuluje nákup posypovej soli. Pavol Scholtz spolupracoval s políciou, ktorá celý proces monitorovala a L.H. zadržala bezprostredne po odovzdaní úplatku. Ku odovzdaniu úplatku došlo 15.6.2015. „Pokus o moje podplatenie svedčí o tom, že nákup posypovej soli je veľký biznis. Cena, ktorú vygeneruje burza, je o približne 30% nižšia, ako je cena, za ktorú nakupujú tento tovar niektoré samosprávne kraje, či Národná diaľničná spoločnosť. Komoditná burza Bratislava je miestom, kde sa obchoduje čestne a férovo. Sme odolní voči korupčnému správaniu“, povedal Pavol Scholtz. Pokusy o manipulovanie cien na KBB boli aj v minulosti. Spoločnostiam Nelux, s.r.o. a AS Partneri, s.r.o. pozastavila KBB vo februári 2015 obchodovacie práva z dôvodu podozrenia manipulácie na trhu. Disciplinárna komisia KBB obom spoločnostiam uložila pokutu vo výške 10.000€ a navrhla ich vylúčenie z KBB. Komoditná burza je miestom, na ktorom môžu oprávnené subjekty nakupovať tovary, ktoré by inak museli obstarať v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní (Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.). Správcovia cestných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje, mestá a obce) ročne obstarávajú niekoľko desiatok tisíc ton posypového materiálu. Je zaužívanou praxou, že tento materiál sa nakupuje cez verejné obstarávania, ktoré spravidla vygenerujú vyššiu sumu, ako je na KBB. Napríklad Národná diaľničná spoločnosť uzavrela 06.02.2015 dodatok so spoločnosťou N-POWER, s.r.o., kde si dohodli dodanie 74.800 ton posypovej soli v cene 109€/tonu bez DPH. Na KBB sa v tomto čase dala posypová soľ nakúpiť za priemernú cenu necelých 80€/tonu bez DPH. NDS mohlo na tomto nákupe ušetriť viac ako 2 mil. €. KBB je tiež miestom, kde má zákonnú možnosť nakupovať Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) . „Napriek tomu, že návrh z burzy má predložený, v praxi ho nerealizuje. Ak by zákon uplatňovala, nemohlo by sa stať, aby SŠHR nakúpila obilie za 212 eur za tonu, keď burza kótuje cenu 170 eur“, povedal Pavol Scholtz. Na KBB dnes funguje obchodovanie v piatich sekciách: • Carbon Place rôzne druhy povoleniek na emisie CO2 a SO2 • MonAgro pšenica potravinárska, pšenica kŕmna, pšenica špaldová, kukurica kŕmna, jačmeň sladovnícky, jačmeň kŕmny, raž potravinárska, slnečnica čierna a repka • Sekcia minerálov posypová soľ • Sekcia kovov meď • Sekcia diamantov Ako funguje Komoditná burza Bratislava • Obchodovať na burze môžu jej členovia, klienti členov burzy (brokeri) a producenti • Predávajúci ani kupujúci nepoznajú identitu záujemcu na druhej strane • Obchod je uzavretý vtedy, keď na oboch stranách (kupujúci aj predávajúci) dôjde ku dohode na cene – tzv. spárovanie • Systém automaticky vygeneruje zmluvu, ktorá je pre obe strany záväzná Výhody nákupu na Komoditnej burze Bratislava • Obchod prebieha na špeciálne vyvinutom softvéri, ktorý neumožňuje neautorizované zásahy • Záruka zaplatenia tovaru (kupujúci musí zložiť peniaze na účet KBB, po dodaní tovaru ich KBB uvoľní pre predávajúceho) • Transparentnosť – cena je vygenerovaná na základe dopytu a ponuky DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ: Komoditná burza Bratislava, a.s. bola založená v roku 1992 a riadi sa novelizovaným zákonom o komoditných burzách č. 92/2008 Z.z. Povolenie na výkon regulovaného trhu bolo vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky č. 174 zo dňa 16.novembra 1992, ako štátne povolenie na prevádzku komoditnej burzy. Zákon o komoditnej burze bol novelizovaný tak, aby Burza vykonávala činnosť ako bezpečný a transparentný regulovaný trh s rôznymi komoditami, mimo zbraní a jedov. Dohľad štátu je vykonávaný burzovým komisárom, ktorý je menovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky a jeho zástupca ministrom pôdohospodárstva vlády Slovenskej republiky. Výkonným orgánom KBB je Burzová komora, ktorá pozostáva z 9 členov. Na svojich zasadnutiach rozhoduje o smerovaní a rozvoji KBB, určuje priority rozvoja, upravuje burzové pravidlá podľa potrieb trhu, schvaľuje zásadné dokumenty burzy, ktoré si nevyžadujú schválenie Valným zhromaždením a tak isto rozhoduje o nakladaní s majetkom burzy. Za Burzovú komoru koná samostatne Predseda burzovej komory, ktorý predovšetkým dozerá na dodržiavanie zákona a burzových pravidiel, ďalej dohliada na plnenie úloh zverených Burzovou komorou a vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu KBB. Dohliada na bezpečnosť operácií na burze aj s ohľadom na zákaz prípadnej manipulácie trhu. Za každodenný chod burzy je zodpovedný Generálny sekretár KBB. Riadi činnosť burzového aparátu i všetkých zamestnancov, pripravuje podklady pre zasadanie Burzovej komory, uverejňuje jej závery a oznámenia a dbá na zachovávanie poriadku na burzových zhromaždeniach, plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda burzovej komory a ktoré mu vyplývajú zo zákona, stanov a burzových pravidiel. Štátny dohľad nad výkonom burzy, ako regulovaného trhu, jej transparentnosť a bezpečnosť systémov, vykonáva Burzový komisár, ktorý pravidelne podľa zákona v štvrťročných intervaloch získava správy o chode spoločnosti, o obchodovaní na KBB a ďalších náležitostí plynúcich zo zákona o komoditných burzách. Zúčastňuje sa zasadnutí burzovej komory. Burzový komisár je menovaný minister hospodárstva Slovenskej republiky a jeho zástupca menuje minister pôdohospodárstva vlády Slovenskej republiky. V období svojho trvania sa vyprofilovali na Burze sekcie komodít, ktoré sú prístupné pre verejnosť a obchodovanie členom burzy. Sú to tovary - poľnohospodárske plodiny, rôzne druhy povoleniek na emisie CO2 a SO2, minerály (posypová soľ), kovy (meď) a diamanty. V obchodných systémoch burzy, ktoré boli vypracované vlastnou softwarovou skupinou podľa podmienok na trhu v EU je možné realizovať spotové - okamžité obchody, alebo termínované obchody s reálnou fyzickou dodávkou tovarov. Pre každú sekciu je možné obchodovať aj formou aukcie, ktorej trvanie sa stanovuje priamo zadávateľom počas prístupu do obchodných systémov. Výstupy cien komoditnej burzy sú okamžité a denne sa ceny uzatvárajú ako referenčné - kótované ceny. Viac informácii je k dispozícii na www.kbb.sk
25.06.2015 Komoditná burza Bratislava
0 Uplácali šéfa Komoditnej burzy
05.02.2015 VaV invest
0 Investor chce vo Zvolene rekonštruovať námestie
31.10.2014 Bytové družstvo Petržalka
0 Začala sa vykurovacia sezóna, zateplené byty budú platiť menej
03.10.2014 ProfiTT Sport
0 Stolnotenisová exhibícia (Levice, 16.10.2014)
22.09.2014 VaV invest
0 Mesto bráni ukončeniu rekonštrukcie
O nás  |   Čo ponúkame  |   Referencie  |   Kontakty  |   Prihlásiť             © 2008 - 2019 machava consulting. designed & powered by creoneo
creoneo